Dragon lords - ارباب اژدها
برای جابجایی اکانت بازی ارباب اژدها، در گوشی جدید یک اکانت بسازید.سپس اطلاعات زیر را ارسال کنید:1) ن...
Stormborne - طوفان مرگ
برای جابجایی اکانت بازی طوفان مرگ، در گوشی جدید یک اکانت بسازید.سپس اطلاعات زیر را ارسال کنید:1) نام...
Winning Strike - فوتبال برتر
برای جابجایی اکانت بازی فوتبال برتر، در گوشی جدید یک اکانت بسازید.سپس اطلاعات زیر را برای ما ارسال ک...
King Fight - نبرد امپراطورها
برای جابجایی اکانت بازی نبرد امپراطورها، در گوشی جدید یک اکانت بسازید.بعد اطلاعات زیر را به همین ترت...
Shinobi Clash - ناروتو کلش
برای جابجایی اکانت بازی ناروتو کلش، در گوشی جدید یک اکانت بسازید.بعد اطلاعات زیر را به همین ترتیب ار...
Galaxy Control - جنگ کهکشانی
برای جابجایی اکانت بازی جنگ کهکشانی، در گوشی جدید یک اکانت بسازید.سپس اطلاعات زیر را ارسال کنید:1) ن...
Family Farm - مزرعه ساحلی
برای جابجایی اکانت بازی مزرعه ساحلی، در گوشی جدید یک اکانت بسازید.سپس اطلاعات زیر را ارسال کنید:1) ن...
Dream Squad - رویای فوتبالی ها
برای جابجایی اکانت بازی رویای فوتبالی ها، در گوشی جدید یک اکانت بسازید.سپس اطلاعات زیر را ارسال کنید...
Football Champions - فوتبال جام قهرمانان
نحوه ارسال تیکت در بازی ابتدا وارد بازی شده و به قسمت تنظیمات در سمت چپ، پایین صفحه بروید.بر رو...