مشکل در بازی

برای حل مشکل، لطفا اطلاعات زیر را ارسال نمایید تا به سازنده ارجاع داده شود:


1) در کدام بازی مشکل دارید:

2) اسمی که در بازی انتخاب کردید به همراه آیدی بازی (از قسمت تنظیمات میتوانید بدست آورید):

3) موضوع مشکل (در یک جمله):

4) زمان و ساعتی که اتفاق افتاده:

5) این مشکل چه مواقعی برای شما پیش میاید؟ (همیشه / برخی مواقع / یکبار):

6) توضیح جزئیات کامل مشکل (مرحله به مرحله):

7) اگر موردی نیاز به توضیحات بیشتر دارد در اینجا مطرح کنید:

(در صورت امکان از مشکل خود اسکرین شات ارسال کنید)