Dragon lords - ارباب اژدها

برای جابجایی اکانت بازی ارباب اژدها، در گوشی جدید یک اکانت بسازید.

سپس اطلاعات زیر را ارسال کنید:


1) نام اکانت قدیم:

2) نام اکانت جدید:

3) چه موقع و از کدام شهر بازی قبلی را شروع و نصب کردید:

4) چه موقع و از کدام شهر آخرین بار وارد بازی قبلی شدید:

5) تا به حال از اکانت قدیم خرید داشته اید؟ (درصورتی که خرید داشتید آخرین توکن خریدتان را ارسال کنید):

6) چقدر الماس در اکانت قبلی داشتید؟

7) مدل دستگاهی که بازی روی آن نصب است چیست؟ (سازنده و مدل) ( اگر گوشی را عوض کرده اید سازنده و مدل گوشی قدیم و جدید را ارسال کنید):